Education

Waec 2017/2018 Nigerian Languages (Yoruba, Hausa, Igbo) Answers – May/June

YORUBAYORUBA-obj1-10 ADDDBCDCAC11-20 DBCDCBCADC21-30 CDBCBABADD31-40 BBBCBBACAB41-50 DACDBBBDCB51-60 CDACAABCDD=================2a)-[gb]:Konsonanti Akunyun Afafase-fete-pe Asenupe-[h]:Konsonanti Aikunyun Afitan-an na pe Afunupe-[k]:Konsonanti Aikunyun Afafase pe Asenupe-[r]:Konsonanti Aikunyun Afafase pe Aferigipe2b)[gb]:Bi apeere, ninu oro bi -igbin,agbagba,gbo[h]:Bi apeere ninu oro bi-ehoro,iho, ahon[k]:Bi apeere ninu […]